Personas dati ir jebkāda informācija, kas var tikt izmantota, lai identificētu indivīdu. Tiek īstenoti pasākumi, lai
nodrošinātu, ka klientu personas dati pie pārziņiem vienmēr ir drošībā un lai klientu personas datu apstrāde notiktu
atbilstoši spēkā esošajiem datu aizsardzības tiesību aktiem, iekšējām politikām, vadlīnijām un kārtībai.
Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai – datu subjektam – informāciju par personas datu apstrādes
nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot datu subjekta personas datus.
1. Personas datu apstrādes Pārzinis: SIA “PKRB”, reģ.Nr. 40003745140, jur.adrese. Rīga, Ozolciema iela 20 k-1 – 38,
LV-1058 (turpmāk arī – PKRB)
2. Piemērojamie tiesību akti: Fizisko personu datu aizsardzības likums, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27.
aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti
(Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.
3. Kas ir Privātuma politika?
Privātuma politika ir saikne starp PKRB un fizisku personu (turpmāk arī – Lietotājs), kura sazinās ar PKRB un/vai lieto
PKRB mājaslapu un/vai sniegtos pakalpojumus.
PKRB ir apņēmies aizsargāt Lietotāja personas datus. Privātuma politika ļauj Lietotājam saprast, kāda informācija tiek
iegūta, kad Lietotājs iesūta PKRB savus datus vai PKRB tos iegūst savā īpašumā citos veidos, kādēļ PKRB ievāc šos
datus un kā tie tiks izmantoti.
Tāpat Privātuma politika sniedz informāciju par to, kā PKRB vāc, apstrādā, glabā, dzēš un aizsargā Lietotāja personas
datus, tādējādi nodrošinot, ka Lietotāja personas dati tiek apstrādāti likumīgi, godprātīgi un Lietotājam pārredzamā veidā.
Politika attiecināma uz Lietotāja personas datiem, jebkuru fiziskas personas datu apstrādi un Lietotājam sniegto
pakalpojumu.
Ja PKRB atjauninās šo politiku, visas izmaiņas tiks publicētas PKRB mājaslapā.
Lai sniegtu Lietotājam labākus un piemērotākus pakalpojumus, kā arī, lai nodrošinātu, uzturētu, aizsargātu un uzlabotu
esošus pakalpojumus, PKRB apstrādā no pakalpojumu sniegšanas apkopotus datus.
4. Kādiem mērķiem Lietotāja dati tiek ievākti?
Lietotāja personas dati un cita informācija tiek ievākta, lai: • piedāvātu un sniegtu atbilstošus pakalpojumus, pārraudzītu
darījumus un pasargātu Lietotājus no nelikumīgām vai kaitējošām personu tiešām vai netiešām, apzinātām vai
neapzinātām darbībām, apstrādājot informāciju un datus, kas nonāk attiecīgo personu rīcībā; • lai apstrādātu jebkurus
Lietotāja informācijas pieprasījumus; • lai izpildītu PKRB normatīvajos dokumentos norādītos pienākumus; • lai sniegtu
Lietotājam atbalsta pakalpojumus; • lai veiktu klientu izpēti, aptaujas un analīzi; • lai sniegtu Lietotājam informāciju par
PKRB piedāvājumiem, produktiem un pakalpojumiem, ja Lietotājs tam ir piekritis.
5. Kādus Lietotāja datus apstrādā PKRB ?
Vārds, uzvārds, personas kods/ dzimšanas datums, korespondences adrese, telefona numurs un e-pasta adrese;
Bankas dati, ja tādi sniegti;
Dati, kurus Klients pats paziņo PKRB;
Lietotāja IP adreses informācija;
Sīkdatnes (tīmekļa vietas pārlūkošanas dati);
U.c. personas dati, atkarībā no Klientam sniegtā pakalpojuma veida.
Šī informācija tiek turēta PKRB serveros, kas atrodas drošā infrastruktūrā.
Kad Lietotājs saskaras ar PKRB pakalpojumiem, PKRB serveri uztur unikālu darbības žurnālu Lietotāja drošībai, kas
glabā noteiktu administratīvu un datu plūsmas informāciju, tai skaitā: • IP adreses; • piekļuves laikus; • piekļuves
datumus; • lapas, kas iepriekš apmeklētas; • izmantojamā valoda; • programmatūras kļūdu atskaite pēc izmantojamās
pārlūka programmas. Šī informācija ir svarīga, lai nodrošinātu pakalpojuma kvalitāti.
Personīgā informācija netiek ievākta bez Lietotāja piekrišanas.
Lietotāju dati netiks nodoti ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas valstīm, taču, ja gadījumā šāda
nepieciešamība radīsies, Lietotāja dati varēs tikt nodoti tikai tādām valstīm, kas nodrošina tādu pašu fizisko personu datu
aizsardzības līmeni, kādu nodrošina Eiropas Savienība.

6. Kādus līdzekļus PKRB izmanto datu ievākšanai un apstrādei?
PKRB var automātiski ievākt iepriekš minētos datus un saņemt personas datus, kurus Lietotājs norāda, izmantojot
pakalpojumus, vai citādi sazinoties un mijiedarbojoties ar mājaslapu. PKRB arī var saņemt personīgo informāciju no
citiem pakalpojumu sniedzējiem tiešsaistē. Tāpat arī PKRB var piesaistīt trešo personu pakalpojumu sniedzējus, lai
nodrošinātu tehnisko atbalstu pakalpojuma sniegšanā. PKRB ir pieejama informācija, ko Lietotājs ir sniedzis šiem
pakalpojuma sniedzējiem un trešo personu e-komercijas pakalpojumu sniedzējiem, ievērojot visas privātuma politikas
normas.
7. Kāds ir Lietotāju personas datu apstrādes pamats?
Lietotāja personīga piekrišana – Lietotājs, kā personas datu subjekts, aizpildot pieteikuma un/vai kontaktu formas, pats
dod piekrišanu personas datu vākšanai un apstrādei noteiktiem mērķiem. Tāpat Lietotājs piekrīt datu apstrādei tiešā
mārketinga nolūkiem, lai izteiktu jaunus un individuālus piedāvājumus (šo piekrišanu Lietotājs, protams, var atsaukt).
Lietotāja piekrišana ir viņa brīva griba un patstāvīgs lēmums, kas var tikt sniegts jebkurā brīdī, tādējādi atļaujot PKRB
apstrādāt personas datus noteiktajiem nolūkiem. Lietotāja piekrišana ir tam saistoša, ja tā tiek sniegta tieši un
nepārprotami. Lietotājam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu iepriekš sniegto piekrišanu, izmantojot norādītos saziņas
kanālus ar PKRB . Pieteiktās izmaiņas stāsies spēkā trīs darba dienu laikā. Piekrišanas atsaukums neietekmē apstrādes
likumību, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma.
Pakalpojuma sniegšana – lai PKRB varētu sniegt Lietotājam kvalitatīvus pakalpojumus, PKRB jāapkopo un jāapstrādā
noteikti personas dati, kas tiek savākti no Lietotāja PKRB mājaslapā.
Leģitīmas intereses – ievērojot PKRB intereses, kuru pamatā ir kvalitatīvu pakalpojumu un savlaicīga atbalsta sniegšana
Lietotājam, PKRB ir tiesības apstrādāt Lietotāja personas datus tādā apjomā, kāds tam ir objektīvi nepieciešams un
pietiekams šajā Privātuma politikā norādītājiem nolūkiem. Par PKRB leģitīmajām interesēm ir uzskatāma personas datu
apstrāde, veicot tiešu tirgveidību, kā rezultātā Lietotājam tiek izteikti jauni un/ vai individuāli PKRB pakalpojumu
piedāvājumi.
Juridisko pienākumu izpilde – PKRB ir tiesīgs apstrādāt personas datus, lai izpildītu normatīvo aktu prasības, kā arī
sniegtu atbildes uz valsts un pašvaldības likumīgiem pieprasījumiem.
8. Lietotāju datu atklāšanas izņēmumi
PKRB ir tiesības izpaust personas datus tikai normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos.
9. Kas ir sīkdatnes (cookies)?
Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, ko tīmekļa vietne saglabā jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad jūs apmeklējat mūsu
mājaslapu. Katrā nākamajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes vietni vai trešās puses vietni,
kas atpazīst attiecīgo sīkdatni. Sīkdatnes tostarp ļauj vietnei atcerēties lietotāja izvēlētos iestatījumus nākamajās
apmeklējuma reizēs, lai katru reizi tie nebūtu jānorāda no jauna. Sīkdatnes netiek izmantotas, lai jūs personiski
identificētu.
PKRB var izmantot sīkdatnes kā līdzekli informācijas iegūšanai no tīmekļa servera iepriekšminētajiem mērķiem, sekojot
Lietotāja vietnes izmantošanai. Ja Lietotājs turpina izmantot mājaslapu, Lietotājs piekrīt PKRB sīkdatņu izmantošanai.
Sīkdatnes satur informāciju, kas tiek pārsūtīta uz Lietotāja datora cietā diska. Tie palīdz PKRB uzlabot mājaslapu un
nodrošināt labāku un personalizētāku pakalpojumu.
Iegūtos datus izmanto PKRB mājaslapas uzturētājs un Google, kas iegūst anonīmus datus un tie netiek sasaistīti ne ar
konkrētu personu, ne ar konkrētu IP adresi. Google Analytics datu drošību apliecina ISO 27001 sertifikāts un ASV un ES
privātuma vairoga regulējums. Sīkāk par to var lasīt šeit: https://support.google.com/analytics/topic/2919631
Ja Lietotājs vēlas izdzēst visus datorā jau saglabātās sīkdatnes vai pārtraukt sīkdatnes, kuri seko Lietotāja darbības
veidiem mājaslapā, Lietotājs to varat izdarīt, dzēšot esošās sīkdatnes un / vai mainot pārlūkprogrammas konfidencialitātes
iestatījumus, lai bloķētu sīkdatnes (process, kā tas tiek darīts, atšķiras no pārlūka uz pārlūku).
Vairāk informācijas par to, kā to izdarīt, apmeklējot mājaslapu www.allaboutcookies.org.
10. Lietotāju personu datu glabāšanas ilgums
PKRB apstrādās Lietotāja personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šādiem apstākļiem: a) kamēr Lietotājs izmanto
pakalpojumu; b) personas datu glabāšanās termiņš ir noteikts vai izriet no Latvijas Republikas un Eiropas Savienības
normatīvajiem aktiem; c) cik tas ir nepieciešams PKRB leģitīmo interešu realizācijai un aizsardzībai; d) kamēr nav
atsaukta Lietotāja piekrišana personas datu apstrādei.

11. Kādi ir drošības nosacījumi?
Izmantojot PKRB pakalpojumus vai sazinoties ar PKRB , Lietotājs piekrīt PKRB pakalpojumu sniegšanas noteikumiem
un nosacījumiem.
PKRB nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu Lietotāja personas datus no
nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to nodrošinātu, PKRB pielieto
mūsdienu tehnoloģijas, tehniskas un organizatoriskas prasības, t.sk., izmantojot ugunsmūrus, ielaušanās atklāšanas,
analīzes programatūras un datu šifrēšanu.
PKRB rūpīgi pārbauda visus pakalpojuma sniedzējus, kas PKRB vārdā un uzdevumā apstrādā Lietotāja personas datus,
kā arī izvērtē, vai sadarbības partneri (personas datu apstrādātāji) pielieto atbilstošus drošības pasākumus, lai Lietotāja
personas datu apstrāde notiktu atbilstoši PKRB deleģējumam un normatīvo aktu prasībām. Sadarbības partneriem nav
atļauts apstrādāt PKRB rīcībā esošos personas datus saviem nolūkiem.
PKRB neuzņemas atbildību par jebkādu nesankcionētu piekļuvi personas datiem un/ vai personas datu zudumu, ja tas
nav atkarīgs no PKRB , piemēram, Lietotājs pats izpaudis savus personas datus trešajām personām.
Lietotāja personas datu apdraudēšanas gadījumā PKRB paziņos par to Lietotājam.
Tāpat PKRB par informācijas/datu apstrādes drošības incidentiem vai iespējamiem incidentiem bez nepamatotas
kavēšanās 72 stundu laikā no brīža, kad pārkāpums tam kļuvis zināms, par datu/informācijas drošības pārkāpumu ziņo
iestādēm un iesaistītajām fiziskajām personām, kā to paredz piemērojamie normatīvie akti un/vai Eiropas Savienības
likumi, izņemot, ja saskaņā ar pārskatatbildības principu PKRB spēj uzskatāmi parādīt, ka personas datu aizsardzības
pārkāpums, visticamāk, nerada risku fizisku personu tiesībām un brīvībām.
PKRB glabā visu personīgo informāciju, ko saņem no Lietotāja, aizsargātā datu bāzē, daļu no datiem šifrējot, kuru
savienojums ir aizsargāts.
13. Kādas ir Lietotāja tiesības?
Vērsties pie PKRB , lai saņemtu PKRB rīcībā esošo personas datu kopiju.
Labot visus PKRB rīcībā esošos personas datus par sevi,
Lietotājam ir tiesības iegūt informāciju par tām fiziskām vai juridiskām personām, kuras noteiktā laika posmā no PKRB
ir saņēmušas informāciju par šo Lietotāju. PKRB nesniegs Lietotājam informāciju par valsts institūcijām, kuras ir
kriminālprocesa virzītāji, operatīvas darbības subjekti vai citas institūcijas, par kurām likums aizliedz šādas ziņas izpaust.
Pieprasīt dzēst vai ierobežot to personas datu apstrādi, kuru apstrāde vairs nav nepieciešama saskaņā ar nolūkiem, kādiem
tie tika vākti un apstrādāti (tiesības “tikt aizmirstam”).
Lietotājam ir tiesības uz savu personas datu pārnesamību.
Vērsties pie PKRB vai personas datu apstrādi uzraugošajā iestādē (Datu valsts inspekcija, www.dvi.gov.lv) sakarā ar
jautājumiem par personas datu apstrādi.
Saziņā ar PKRB iespējams izmantot e-pastu info@borgajumti.lv
Ar visiem informācijas drošības sistēmas jautājumiem un informācijas/datu drošības jautājumiem, kas nav atrunāti šajā
Politikā, jāvēršas PKRB (67382090 un info@borgajumti.lv)